Metryka

at.jpg— oznaczenie oferującego według § 6 niemieckiej ustawy Teledienstegesetz (TDG):

poldienst, właścicielka Renata Lehmann
Hausotterstraße 31A, 13409  Berlin
Tel: 030 - 49871890      eMail: mail@poldienst.de

Nazwisko Renata Lehmann figuruje w spisie tłumaczy przysięgłych dla sądów i notariuszy w Berlinie, sporządzonym przez prezydenta Sądu Krajowego w Berlinie.

— zrzeczenie się:

Zlecenie nie może dojść do skutku wyłącznie drogą elektroniczną. Nie ma podstaw zlecenia, gdy prześlą Państwo E-mail na adres internetowy poldienstu.

poldienst zwraca uwagę na fakt, że porozumiewanie się przy pomocy poczty elektronicznej nie zawsze jest pewne, ponieważ istnieje możliwość dostępu do informacji i manipulowania nimi przez osoby trzecie. poldienst nie odpowiada za szkody wynikłe z dostępu do informacji i ich manipulacji, jeśli dane zostaną przesłane drogą elektroniczną niezaszyfrowane.

Za linki z innymi stronami internetowymi, które przekraczają zasięg naszej odpowiedzialności, poldienst odpowiada tylko w przypadku, gdy dysponował wiedzą na temat treści tych stron i gdy miał technicznie możliwość oraz gdy można było od niego wymagać niedopuszczenia do rozprzestrzeniania treści niezgodnych z prawem. poldienst nie ma wpływu na obecną i przyszłą formę, treść lub autorstwo stron połączonych linkami ze stroną internetową poldienstu. W związku z tym poldienst stanowczo odcina się od wszelkich treści stron połączonych linkami z poldienstem, o ile zostały one zmienione po ustaleniu linków.

W przypadku, gdy poldienst otrzyma, opracuje lub użyje na tej stronie danych osobowych, nastąpi to wyłącznie na Państwa wyraźne pozwolenie i zgodnie z przepisami prawnymi, a mianowicie z niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz z niemiecką ustawą ochrony danych osobowych Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). poldienst używa danych osobowych wyłącznie w celu zrealizowania zlecenia. Nasi klienci są w każdej chwili upoważnieni do wycofania pozwolenia na dalsze korzystanie z danych osobowych.

© 2003 Renata Lehmann - poldienst.de